Informace pro oznamovatele protiprávního jednání – Whistleblowing

Formulář pro podání oznámení

 

Úvodní informace

Společnost LOBSTER CATERING s.r.o., se sídlem tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, IČ: 099 63 090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 84938 (dále jen „společnost“), vede  vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů na základě právních povinností uložených společnosti jako tzv. povinnému subjektu podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“).

….

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo (nebo má dojít) u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,

c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblasti vyjmenované v § 2 odst. 1 písm. d)zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Kdo může podat oznámení

Oznamovatelem, který může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti, je každá fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost a oznámení podává v tomto pracovním kontextu jako:

  1. Zaměstnanec/zaměstnankyně společnosti, který pro společnost vykonává závislou práci v základním pracovněprávním vztahu,
  2. bývalý zaměstnanec/bývalá zaměstnankyně společnosti,
  3. osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti dobrovolnickou činnost,
  4. osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti odbornou praxi nebo stáž.

Společnost v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně oznamovatelů vyloučila možnost přijímání oznámení od osob dle § 2 odst. 3) písm. c), d), e) f), g), a j).

Společnost dále vyloučila možnost podat anonymní oznámení.

 

Způsob podání oznámení

Oznámení o protiprávním jednání lze v rámci vnitřního oznamovacího systému u společnosti podat v souladu s požadavky zákona o ochraně oznamovatelů následujícími způsoby:

  1. Písemně v elektronické podobě prostřednictvím níže uvedeného formuláře;
  2. písemně v listinné podobě zaslané jako listovní zásilka na poštovní adresu společnosti: tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc. Obálka musí být označena slovy: „Neotvírat – k rukám příslušné osoby dle zákona o ochraně oznamovatelů“;
  3. ústně – na telefonním čísle +420 777 213 710, a to v pracovních dnech PO – PÁ v rozmezí 8:00 – 16:30 hodin;
  4. osobně po dohodě s příslušnou osobou.

Ochrana v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž by měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích („vědomě nepravdivé oznámení“). Jedná se o přestupek podle § 23 zákona o ochraně oznamovatelů.

3 + 5 =

 

Kontakty

K přijetí oznámení, k posuzování jeho důvodnosti a k dalšímu postupu v rámci vnitřního oznamovacího systému je oprávněna výhradně příslušná osoba Mgr. Tereza Čacká, e-mail: cacka@rsre.cz